FIRST ASIA-PACIFIC SALIVA SYMPOSIUM
Venue Location

Luogang Convention Center 1F,No.2 building No.3 West Xiangxue Avenue,Science City,Huangpu District Guangzhou,Guangdong,China.

FEBRUARY 13-14 2017


Schedule
Date Time Schedule
2.13

8:30-9:30

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:20

11:20-12:00

12:00-14:00

14:00-14:40

14:40-15:10

15:10-15:40

15:40-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Tour of EZlife Bio

Opening sessions

On site gene mutation test

David Wong, DMD, DMSc

Marc W. Heft, DMD, PhD

Lunch

Qinghua Zhou, PhD

Ziding Feng, PhD

Youlin Qiao, PhD

Tea break

Wu-Chou Su, PhD

Wei Liao, PhD

2.14

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-10:50

10:50-11:20

11:20-11:50

11:50-13:00

13:00-18:30

Jill L. Maron, PhD

Zhengzhi Wu, PhD

Martin Weber, PhD

Tea break

Paul Slowey, PhD

Ana Sabater, PhD

Lunch

Collaboration meetings

Register to Attend